UCL Discovery
UCL home » Library Services » Electronic resources » UCL Discovery

Social Housing, Urban Policy and Social Capital: Spatial Interrelations in a Third World Context (Cape Town).

Newton, C; (2008) Social Housing, Urban Policy and Social Capital: Spatial Interrelations in a Third World Context (Cape Town). Doctoral thesis , UNSPECIFIED.

Full text not available from this repository.

Abstract

Vanuit een bezorgdheid over de armoedeproblematiek in het Zuiden en dewijze waarop internationale instellingen dit probleem aanpakken is dezeonderzoeksthesis gegroeid. De sociaal kapitaaltheorie enhuisvestingsopties die naar voor worden geschoven als wondermiddelen inde armoedebestrijding worden op een kritische manier onder de loepgenomen en hun wederzijdse, al dan niet versterkende invloed wordtgeanalyseerd.Aan de hand van vier case studies in Kaapstad, ZuidAfrika, wordt nagegaan hoe en op welke wijze huisvestingsprojecten, hunopzet en organisatie, een invloed uitoefenen op de ontwikkeling en deaanwezigheid van sociaal kapitaal, en hoe en of dit enigszins eenimpact heeft op de sociale mobiliteit van individuen en gemeenschappen.Vanuiteen solide theoretische basis, o.a. gebaseerd op werk van Foucault enBourdieu, en kwalitatief onderzoek moet de auteur, tot eigen spijt,concluderen dat een ‘happy end’ nog lang niet in zicht is. Sociaalkapitaaltheorieën blijven een naïef geloof behouden in de mogelijkhedendie een sterk sociaal netwerk met zich meebrengt; de aandacht voormateriële en financiële aspecten wordt onderschat. Verder dienenoverheden, ngo’s en andere organisaties zich bewust te zijn van hetfeit dat het persoonlijk engagement van de betrokkenen in een project,in deze thesis een huisvestingsproject, misschien niet gebeurt vanuitde verwachte interesse in huisvesting, maar vanuit een heel anderebezorgdheid. Dit onderzoek illustreert hoe de vrouwen in de onderzochteprojecten een groot persoonlijk engagement aangaan voor hun kinderen,vanuit het moederlijke zorgen voor. Een beter begrip van de werkelijkebeweegredenen leidt ook tot een betere inschatting van de limietenervan. Tenslotte wordt ook beargumenteerd dat ‘community development’op de lange termijn enkel mogelijk is door een continu en diepengagement in verschillende aspecten (gezondheid, huisvesting,scholing, ...) op het buurtniveau.Het onderzoek legt de focus op depositie van de vrouw. De vrouwen in de onderzochte buurten verzettenzich tegen dominantiestructuren, vaak vanuit een bezorgdheid voor dekinderen. Doorheen het werk toont de auteur waarom en hoe hun actieswel degelijk te begrijpen zijn als een feministisch engagement.Totslot wordt de maakbaarheid van de samenleving en het structure/agencydebat belicht. De vraag of individuen nog in staat zijn de dominantestructuren in een samenleving in vraag te stellen, gegeven het sterknormaliserende effect van huisvesting, wordt beantwoord vanuit zowel deempirische vaststellingen als vanuit theoretische overwegingen.

Type: Thesis (Doctoral)
Title: Social Housing, Urban Policy and Social Capital: Spatial Interrelations in a Third World Context (Cape Town).
Publisher version: https://lirias.kuleuven.be/handle/1979/1900
Additional information: file: :Users/admin/Documents/Thesissen/PRINT DEF290908.pdf:pdf
UCL classification: UCL > Provost and Vice Provost Offices
UCL > Provost and Vice Provost Offices > UCL BEAMS
UCL > Provost and Vice Provost Offices > UCL BEAMS > Faculty of the Built Environment
UCL > Provost and Vice Provost Offices > UCL BEAMS > Faculty of the Built Environment > Development Planning Unit
URI: https://discovery.ucl.ac.uk/id/eprint/1365601
Downloads since deposit
0Downloads
Download activity - last month
Download activity - last 12 months
Downloads by country - last 12 months

Archive Staff Only

View Item View Item